scroll naar boven
contact   |   inloggen
Logo Weijerkoor
Logo Weijerkoor mobile
 
 
Home | weijerkoor

Weijerkoor

Het Weijerkoor uit Boxmeer is een gemengd koor van circa vijftig leden dat werd opgericht in 1986. Vanaf het begin streeft het koor ernaar goede uitvoeringen te geven van klassieke koorwerken uit de Barok, de Romantiek en de 19e eeuw.

Sinds 2004 staat het koor onder leiding van de bekende dirigent José Doodkorte. Onder haar leiding heeft het Weijerkoor de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt, hetgeen heeft geresulteerd in enkele bijzondere concerten die lovende reacties hebben gekregen.

Visie


Het Weijerkoor wil op minimaal twee zondagmiddagen per jaar kwalitatieve hoogstaande concerten in het oosten van Brabant uitvoeren.

Repertoirekeuze is daarbij gericht op een balans tussen de grote, bekende werken uit de Barok en de Romantiek en interessante, soms onbekendere liederen die binnen themaverband worden geplaatst.

Die visie stelt hoge eisen aan de koorzangers en de andere uitvoerenden. Thuisstudie is een verplicht onderdeel van het koorlidmaatschap en er zijn regelmatig studiedagen in het weekend.

Dodenherdenking

Ambitie


Eén van de twee jaarlijkse concerten is een 'groot' werk met instrumentale en/of orkestrale begeleiding; het andere concert is vaak een a cappella-themaconcert met een herkenbare stijlkeuze.

Het ambitieniveau van het Weijerkoor is hoog. Dirigent José Doodkorte stelt het koor voortdurend voor uitdagingen om daarmee het niveau stapje voor stapje op een hoger peil te brengen. In de periode dat zij dirigent is, heeft het koor zich behoorlijk verbeterd.

Om de ambities te realiseren wordt van alle koorleden verwacht dat ze thuis studeren, zodat in de repetities meer tijd besteed kan worden aan de muzikale interpretatie, en is ten behoeve van de financiering een breed fondsenwervingsbeleid actief.

Het Weijerkoor wil participeren in maatschappelijk gerelateerde optredens.

Repertoire

Van Barok tot 20e eeuws

Het Weijerkoor voert klassieke werken uit, van Barok tot werken uit de 20e eeuw. Het koor zingt soms a cappella, soms met begeleiding van piano/orgel of orkest. Jaarlijks worden er door het Weijerkoor enkele kwalitatief hoogstaande concerten georganiseerd.

De keuze van het repertoire is gebaseerd op het ontwikkelingsniveau van het koor.

Een van de doelstellingen van het Weijerkoor is dat het koor continu moet groeien in muzikale kwaliteit. Leidraad bij de repertoirekeuze is daarom het ontwikkelen van het stijlbewustzijn en verruiming van de stemvaardigheden (focus op dynamiek/lenigheid van de stem), alsmede uitbreiding van de muzikale kennis van de koorleden. Het repertoire is daardoor steeds weer een nieuwe uitdaging om zowel individueel als gezamenlijk op een hoger plan te presteren. 

Kaar voor de start

 

Allerlei stijlen

Gedurende de hele opbouw van uitgewogen programma’s worden er regelmatig zijpaden bewandeld. Daarbij worden vele kortere werken in allerlei stijlen ingestudeerd. Dit komt tegemoet aan de regelmatige vraag te participeren in maatschappelijk relevante gebeurtenissen zoals Dodenherdenking, Monumentendag en Kerstvieringen.

Het Weijerkoor heeft zich altijd toegelegd op het uitvoeren van oratoriumwerken. Ook ander werk, van renaissance tot hedendaags, wordt niet uit de weg gegaan. Grote concerten met professionele topsolisten en top-orkesten staan regelmatig op het programma. Tevens worden dubbelconcerten met andere koren, en kleinere concerten gehouden.

Voorbeelden

Een greep uit het repertoire: het Weihnachtsoratorium van H.F. Müller (in protestantse kerk), de Markus Passion van Reinhard Keiser, de Brabant Suite van Jef Penders, het Requiem van Fauré en Mozart, Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, Messa da Requiem van Verdi in medewerking met Toonkunstkoor Nijmegen, en de Messiah van G.F. Händel, t.g.v. het 25-jarig bestaan.

Historie

Zo begon het

In 1986 plaatsten Jos van Eyck, Henrian Driessen, Piet Klijs en Lonneke Willems een bericht in ‘De Gelderlander’ en enkele plaatselijke weekbladen.

Daarin werd belangstellenden voor een op te richten gemengd koor gevraagd om naar de Weijer te komen. De keus voor de repetitieavond viel op de dinsdag (dat is nog steeds zo): eerst in de kapel van het Maasziekenhuis, later in de docentenkamer van het Elzendaalcollege in de Bilderbeekstraat en Stationsstraat, maar uiteindelijk kwam de refter van de Weijer vrij. Op 23 december 1986 werd via een notariële akte de vereniging formeel opgericht onder de naam: ‘Het Weijerkoor’.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is volgens art.3 van de statuten het onder deskundige leiding uitdragen van de koorcultuur en bijdragen aan het culturele gebeuren in de gemeente Boxmeer. Het koor streeft naar uitvoering van werk zoals dat door de componist bedoeld is, en wel op het hoogst mogelijke niveau.

De volgende dirigenten hebben leiding aan het koor gegeven: 1986 Jos van Eyck, 2002 Francien Meuwissen, 2004 John Wauben, 2004 José Doodkorte.

Op 8 november 1998 werd tijdens het Nederlands Korenfestival in de Doelen te Rotterdam de A-kroon status verkregen in de categorie Gemengde Koren, afdeling Klassieke Muziek van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen.

Weijerkoor 2.0

In 2002 ontstond er verschil van inzicht binnen het koor ten aanzien van het te voeren beleid en kwam het tot een breuk. Het Weijerkoor ging vervolgens in afgeslankte vorm verder.

In 2007 werden de statuten notarieel gewijzigd en aangepast aan het moderne verenigingsrecht. Ron Fierst van Wijnandsbergen is toen beschermheer van het koor geworden.

Met de introductie van een koorwebsite en een aangepaste moderne huisstijl verandert ook het logo.

Logo Weijerkoor Logo Weijerkoor Logo Weijerkoor
1986 2006 2008

Weijerkoor 30 jaar!

Anno 2016 bestaat het Weijerkoor 30 jaar. Onze ambitie is onveranderd: wij willen twee maal per jaar een hoogstaand concert uitvoeren van bekende en minder bekende werken, en hopen daarbij op uw blijvende ondersteuning en concertbezoek!

Repetities

Dinsdagavond

De wekelijkse repetitie op dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in de repetitieruimte van De Weijer is voor de meeste leden een inspannende, maar ook een gezellige avond die ze niet graag willen missen.

De leden studeren thuis individueel of in groepjes zover mogelijk de noten in. Hierdoor heeft de dirigent tijdens de repetitie de gelegenheid om vooral aandacht te besteden aan de muzikale afwerking van het repertoire.

Koorscholing

Voor de koorleden bestaat de mogelijkheid een cursus koorscholing te volgen. Per jaar wordt bepaald welke scholing wordt aangeboden. Deze koorscholing vindt plaats voorafgaand aan de repetitie.

Ruimte voor gezelligheid

Na afloop van de repetitie is er aan de bar van De Weijer de mogelijkheid om bij te praten. Hiervan wordt door velen met plezier gebruik gemaakt. Dirigent en koorleden willen het niveau en de veelzijdigheid van het koor verder blijven ontwikkelen, maar de prestatiedrang zal nooit ten koste gaan van het zangplezier!

Repetitie

Dirigent

José Doodkorte

Het Weijerkoor staat sinds 2004 onder de dynamische en vakkundige leiding van dirigent José Doodkorte.

In 2009 heeft zij uit handen van de burgemeester van Nijmegen een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege haar bijzondere verdiensten voor de muziek- en zangwereld, met als opvallende kenmerken haar sterke persoonlijke inzet, visie en betrokkenheid.

Jose DoodkorteNaast haar functie bij het Weijerkoor dirigeert zij in Nijmegen Projectkoor Alla Breve en Koor Surplus.

NIMO

De combinatie van haar muzikale en pedagogische vaardigheden zette zij in bij de oprichting van het NIMO (Nijmeegs Instituut voor Muzikale Ontwikkeling, voorheen de Zangschool Nijmegen) zie: www.nimo.nu. Met het NIMO realiseert zij zang- en muziektheoretische opleidingen, cursussen, workshops, lezingen en andere kooractiviteiten. Ook dirigenten kunnen zich bij het NIMO ontwikkelen.

Belangrijke drijfveer voor al haar activiteiten is de zanger uit te dagen op een zo hoog mogelijk persoonlijk niveau te komen en daar de juiste wegen voor te zoeken.

Koorrepertoire

José Doodkorte beheerst een breed koorrepertoire dat zowel de kleinere als grotere a cappella- en begeleide werken behelst. Daarbij gaat het om zowel geestelijk als wereldlijk repertoire, en dat uit alle eeuwen van de muziekgeschiedenis. 

Onder haar leiding vonden uitvoeringen plaats van werken van o.m. H. Andriessen, Beethoven, Brahms, Britten, Cherubini, Donizetti, Duruflé, Dyson, Elgar, Fauré, Gounod, Graun, Haydn, Mozart, Pärt, Rutter, Schubert, Schumann, Schütz, Verdi en Whitacre. Zij mocht zich daarbij verheugen in een vruchtbare samenwerking met professionele orkesten (w.o. Het Gelders Orkest, Limburgs Symfonieorkest, Florilegium Musicum en de Holland Orkest Combinatie).

Adviseur en gastdirigent

Zij treedt regelmatig op als adviseur en gastdirigent bij diverse koren in het land. Naast het verzorgen van privélessen koordirectie en het coachen van zangers is zij sinds 1990 lid van de Muziekcommissie binnen de Vereniging Toonkunst Nederland en (sinds 2008) bestuurslid van de Stichting Jan Vermulst. Zij adviseert koren in de diverse regio’s voor wat betreft beleids- en ontwikkelingszaken.

Het bestuur

De organisatie van het Weijerkoor bestaat uit het bestuur, een aantal commissies en een beschermheer. Onze financiën zijn voor het grootste deel gebaseerd op contributiebijdragen en sponsoring.

Het Weijerkoor is een democratische vereniging. Het bestuur formuleert beleid dat elk jaar wordt voorgelegd aan de leden. Taken worden zoveel mogelijk opgedeeld, zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan de organisatie zonder er veel werk aan te hebben. Er zijn dan ook tal van commissies uit het koor die samen met het bestuur actief bijdragen aan een soepel lopend verenigingsleven.

Sponsors

Zonder financiële steun van derden is organisatie van dit soort concerten onmogelijk. Wij zijn de gemeente Boxmeer en onze sponsors dankbaar dat voor hun financiële steun in de rug. Voor onze sponsors hebben we aparte pagina ingericht waarop zij zich kunnen voorstellen.

Het bestuur van het Weijerkoor bestaat uit Frans van der Heijden (voorzitter), Carmen Cremers (secretariaat), Henny van Doorne (penningmeester), en Toon Jacobs (bestuurslid). Er is een vacature voor de post PR & Communicatie.

Beschermheer

Ron Fierst van Wijnandsbergen

Het Weijerkoor is er trots op dat het koor een beschermheer heeft.

Zijn naam is R. A. Fierst van Wijnandsbergen. Op 3 april 2007 werd de beschermheer tijdens een koorrepetitie officieel geïnstalleerd.

 

Kwaliteitsgroei

Ron Fierst van Wijnandsbergen heeft in het verleden al veel betekend voor het koor. Hij heeft zich als zanger en als bestuurslid ingezet voor het koor, is voorzitter geweest van 1994 tot 2002 en heeft in die acht jaar in samenwerking met bestuur en dirigent gewerkt aan de kwaliteitsgroei van het koor.

Beschermheerschap

Het beschermheerschap geeft Ron de vrijheid en mogelijkheid om op zijn eigen wijze inhoud te geven aan zijn persoonlijke relatie met het Weijerkoor. 

Een beschermheer heeft een representatieve functie, kan zijn netwerk gebruiken ten gunste van de vereniging, is betrokken bij het wel een wee van de (leden van de) vereniging, kan adviseur zijn van het bestuur, maar gaat niet op de stoel van het bestuur zitten. Hij wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, waar aan hem ook het woord kan worden gegeven, maar hij heeft geen stemrecht. 

Tevens wordt hij uitgenodigd voor alle officiële gelegenheden en concerten, waarbij hij ook een representatieve functie kan vervullen (gasten ontvangen, contacten leggen, lobbyen). Als beschermheer heeft Ron dus een missie om voor het Weijerkoor op pad te gaan en zijn netwerk te gebruiken.

Weijerkoor wordt gesteund door ...

Sponsors

Sponsors

Sponsors

Sponsors

Sponsors

Weijerkoor wordt gesteund door ...

Sponsors